Rys historyczny i teraźniejszość

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, noszący do 9 kwietnia 1999 roku nazwę Wydziału Zootechnicznego, jest młodszy o rok od naszej Uczelni. Powołany został 1 września 1955 roku na bazie doświadczeń istniejących już w kraju podobnych jednostek. 

Spośród organizatorów naszego Wydziału należy wymienić przede wszystkim dziekana Antoniego Linke, prodziekanów Józefa Kolowcę i Mariana Kubasiewicza oraz założycieli i kierowników katedr. Na samym początku Wydział obejmował Katedry: Anatomii Zwierząt (Marian Kubasiewicz), Fizjologii Zwierząt (Leon Feliński), Ogólnej Hodowli Zwierząt (Janusz Załuska), Zoologii (Antoni Linke), Żywienia Zwierząt (Józef Kolowca), Szczegółowej Hodowli Zwierząt (Piotr Znaniecki).

W 1957 roku Wydział Zootechniczny połączony został z Wydziałem Rolniczym. W dalszym ciągu istniały ww. katedry oraz nowo powstała Katedra Zoohigieny (Zbigniew Czajkowski).

W dniu 1 października 1965 roku w ramach Wydziału Rolniczego powołano Oddział Zootechniczny, który 19 września 1968 roku przekształcono w Wydział Zootechniczny. W 1999 roku z inicjatywy Rady Wydziału i na mocy uchwały Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Znaczącym osiągnięciem Wydziału było uzyskanie we wrześniu 2014 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

W strukturze organizacyjnej Wydziału działały dwa Instytuty: Instytut Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt (z 5 zakładami i 1 pracownią) i Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (z 9 zakładami) oraz jedna Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W roku akademickim 1983/1984 powrócono do tradycyjnego modelu organizacyjnego i utworzono Katedry oraz Zakłady. Aktualnie struktura WBiHZ składa się z 6. Katedr i 5. Zakładów (dwa samodzielne, dwa funkcjonujące w ramach Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, jeden funkcjonujący w ramach Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej) oraz 2. Pracownie (funkcjonujące jako jednostki samodzielne). W roku 2017 rozpoczął się proces przenoszenia jednostek organizacyjnych wydziału oraz dziekanatu mieszczących się przy ul. Doktora Judyma do wyremontowanych obiektów pokoszarowych mieszczących się przy ul. Klemensa Janickiego. Wcześniej dwie jednostki: Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt zostały przeniesione do Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii mieszczącego się przy al. Piastów 45.

Bazę doświadczalną oraz dydaktyczną Wydziału tworzyły Rolnicze Zakłady Doświadczalne w Lipniku i Ostoi oraz inne przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na Pomorzu. W marcu 1993 roku Senat Uczelni podjął uchwałę o likwidacji RZD i utworzeniu stacji badawczych. Obecnie Wydział ma podpisaną umowę o współpracy w zakresie badań i szkolenia praktycznego studentów z Instytutem Zootechniki w Krakowie - Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym w Kołbaczu. 

Dla celów badawczych i dydaktycznych, istnieją na Wydziale zwierzętarnie, w których utrzymywane są emu, przepiórki i zwierzęta laboratoryjne oraz pasieka. Władze Uczelni w roku 2018 wyraziły zgodę na umiejscowienie i wybudowanie nowej wydziałowej zwierzętarni, która docelowo zostanie zlokalizowana przy ul. Niemierzyńskiej.

Integralną częścią Wydziału był Akademicki Klub Jeździecki, który wywodzi się z Koła Miłośników Koni powołanego w 1968 roku. W 1971 roku AKJ został zarejestrowany w Pomorskim Okręgowym Związku Jeździeckim, zrzeszając studentów wszystkich szczecińskich uczelni. Początkowo, siedzibą Koła był RZD Lipki. W 1982 roku AKJ uzyskał nową siedzibę na Osowie, stanowiąc integralną część Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Koni. Od 1990 roku stał się samodzielną jednostką podlegającą bezpośrednio administracji Uczelni. W 1992 roku Ośrodek Jeździecki na Osowie został wydzierżawiony prywatnemu użytkownikowi. Istnieje jednak możliwość korzystania z Ośrodka dla celów dydaktycznych. Dzięki prężnej działalności, AKJ na trwale zapisał się w historii nie tylko Uczelni ale również w kraju i zagranicą. Jego zawodnicy osiągali znaczące sukcesy na mistrzostwach AKJ, Polski i poza granicami naszego kraju. 

Funkcje we władzach Wydziału w poszczególnych kadencjach pełnili i pełnią:

 • 1955-1956 dziekan: Antoni Linke, prodziekan: Józef Kolowca
 • 1956-1957 dziekan: Józef Kolowca, prodziekan: Marian Kubasiewicz
 • 1965-1967 prodziekan ds. Oddziału Zootechnicznego: Zbigniew Czajkowski
 • 1967-1968 prodziekan ds. Oddziału Zootechnicznego: Leon Feliński
 • 1968-1972 dziekan: Leon Feliński, prodziekani: Adam Brzozowski i Aleksander Rajski
 • 1972-1975 dziekan: Zygmunt Dowgiałło, prodziekani: Lidia Uziębło i Stanisław Górski 
 • 1975-1978 dziekan: Stanisław Baranow-Baranowski, prodziekani: Adam Brzozowski i Stanisław Górski
 • 1978-1981 dziekan: Stanisław Baranow-Baranowski (do 31.11.1980 r.), Lidia Uziębło (od 1.12.1980 r.) prodziekani: Roman Czarnecki i Stanisław Górski
 • 1981-1984 dziekan: Lidia Uziębło, prodziekani: Aleksandra Chomiczewska-Mazaraki, Antoni Furowicz (1.10.1981-15.05.1983 r.) Roman Czarnecki (od 16.05.1983 - do 30.09.1984 r.)
 • 1984-1987 dziekan: Stanisław Baranow-Baranowski, prodziekani: Roman Czarnecki i Lech Pałasz
 • 1987-1990 dziekan: Stanisław Baranow-Baranowski, prodziekani: Jarosław Prabucki, Lech Pałasz (1.10.1987 - 31.10.1987 r.), Arkadiusz Kawęcki (od 4.11.1987 r.)
 • 1990-1993 dziekan: Roman Czarnecki, prodziekani: Henryk Kamieniecki, Maciej Melosik (do czerwca 1992 r.), Jerzy Kortz (od lipca 1992 r.)
 • 1993-1996 dziekan: Wiesław Skrzypczak, prodziekani: Alicja Dańczak i Alojzy Ramisz
 • 1996-1999 dziekan: Wiesław Skrzypczak, prodziekani: Bożena Chuda-Mickiewicz i Jan Udała 
 • 1999-2002 dziekan: Jan Udała, prodziekani: Elżbieta Kalisińska i Ryszard Pikuła
 • 2002-2005 dziekan: Wiesław Skrzypczak, prodziekani: Bożena Chuda-Mickiewicz i Marek Kmieć
 • 2005-2008 dziekan: Danuta Szczerbińska, prodziekani: Piotr Baranowski, Bogdan Lasota, Małgorzata Ożgo
 • 2008-2010 dziekan: Jan Udała, prodziekani: Iwona Szatkowska, Bogumiła Pilarczyk, Arkadiusz Terman
 • 2010-2012 dziekan: Jan Udała, prodziekani: Iwona Szatkowska, Bogumiła Pilarczyk, Arkadiusz Terman
 • 2012-2016 dziekan: Jan Udała, prodziekani: Bogumiła Pilarczyk, Arkadiusz Pietruszka, Arkadiusz Terman
 • 2016-2020 dziekan: Arkadiusz Pietruszka, prodziekani: Małgorzata Szewczuk, Hanna Kulig, Karol Fijałkowski
 • 2020-2024 dziekan: Arkadiusz Pietruszka, prodziekani: Małgorzata Szewczuk, Hanna Kulig, Karol Fijałkowski 

Dziekanatem kierowały kolejno Panie: Krystyna Rogacka, Grażyna Błędzka, Elżbieta Banaszak, Grażyna Wincza, a obecnie Pani Sylwia Poreda.

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT