Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych

Prace magisterskie - ZOOTECHNIKA

 • Analiza wybranych parametrów rozrodczych (płodność, plenność, odchów młodych) samic norki amerykańskiej (Neovison vison) w obrębie różnych odmian barwnych
 • Analiza płodności samic szynszyla w obrębie wybranych odmian barwnych
 • Wpływ masy ciała samic norki amerykańskiej na plenność.
 • Wpływ jakości obsługi zwierząt na wybrane parametry rozrodu norek
 • Analiza wybranych parametrów rozrodczych samic norki amerykańskiej w zależności od zastosowanego systemu kryć
 • Efekt krzyżowania różnych odmian barwnych norek na ich użytkowanie rozrodcze
 • Ocena stopnia zaopatrzenia zwierząt w selen (Se) w oparciu o jego stężenie w wątrobie, nerkach i krwi.
 • Badania nad poziomem wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt hodowlanych.
 • Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich.
 • Badania nad poziomem wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt wolno żyjących.
 • Ocena intensywności i ekstensywności zarażenia zwierząt pasożytami wewnętrznymi.
 • Konsekwencje ekonomiczne inwazji pasożytniczych.
 • Profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich.
 • Ocena skuteczności leczenia inwazji pasożytniczych.

  Prace inżynierskie – ZOOTECHNIKA

 • Charakterystyka rozrodu samic monoestralnych w chowie fermowym na przykładzie norki amerykańskiej
 • Charakterystyka diapauzy w przebiegu ciąży u wybranych gatunków zwierząt hodowlanych
 • Analiza przyczyn zaburzonego rozrodu u wybranych gatunków zwierząt hodowlanych
 • Hodowla zwierząt transgenicznych
 • Ocena dobrostanu zwierząt.
 • Profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich.
 • Konsekwencje ekonomiczne inwazji pasożytniczych.
 • Badania nad poziomem selenu u zwierząt gospodarskich.
 • Badania nad poziomem selenu u zwierząt wolno żyjących.
 • Badania nad poziomem wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt hodowlanych.
 • Badania nad poziomem wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt wolno żyjących.
 • Zwalczanie inwazji pasożytniczych u zwierząt
 • Analiza warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwach ekologicznych.
 • Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich dla bydła mlecznego.
 • Ocena ryzyka wystąpienie stresu cieplnego u zwierząt gospodarskich w oparciu o indeks termiczno-wilgotnościowy.

  Prace magisterskie - BIOLOGIA

 • Analiza zależności pomiędzy długością ciąży u norek a wielkością miotu
 • Analiza zależności pomiędzy ilością młodych w miocie norki amerykańskiej a wskaźnikami odchowu
 • Wpływ długości diapauzy na plenności samic norki amerykańskiej
 • Badania nad dynamiką zmian stężenia progesteronu w cyklu rujowym wybranych gatunków zwierząt
 • Ocena histologiczna jajników wybranych gatunków zwierząt
 • Ocena histologiczna zewnętrznych narządów płciowych wybranych gatunków zwierząt
 • Stężenie progesteronu we krwi samic w okresie okołokoncepcyjnym
 • Wykorzystanie komputerowo wspomaganej analizy ruchliwości plemników oraz mikroskopii fluorescencyjnej w ocenie jakości nasienia i płodności zwierząt gospodarskich
 • Porównanie stężenia selenu w tkankach ryb dziko żyjących i hodowlanych.

  Prace licencjackie – BIOLOGIA

 • Charakterystyka rozrodu samic monoestralnych
 • Charakterystyka diapauzy w przebiegu ciąży u wybranych gatunków zwierząt
 • Charakterystyka rozrodu psowatych
 • Analiza przyczyn zaburzonego rozrodu u wybranych gatunków zwierząt
 • Sezonowość w rozrodzie u wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących
 • Wpływ ksenoestrogenów na procesy rozrodcze
 • Wpływ ksenoestrogenów na rozwój płodu
 • Implantacja zarodka (interakcje matka-zarodek)
 • Cysty jajnikowe jako przyczyna zaburzeń płodności
 • Znaczenie estrogenów w procesach rozrodczych
 • Znaczenie progesteronu w procesach rozrodczych
 • Markery biologiczne w ocenie narażenia na wybrane ksenobiotyki (WWA, DDT, PCB).
 • Wykorzystanie zwierząt wolno żyjących w ocenie zasobności środowiska w selen.
 • Rodzaje testów stosowanych w ocenie mutagenności i rakotwórczości próbek środowiskowych.

  Prace magisterskie - BIOTECHNOLOGIA

 • Profil poziomu progesteronu w cyklu płciowym samicy norki amerykańskiej
 • Wpływ hormonalnej stymulacji cyklu płciowego norki amerykańskiej na uzyskiwane wskaźniki rozrodu
 • Określenie koncentracji kortyzolu i glukozy w płynie pęcherzykowym oraz ocena ich wzajemnych zależności w pracach nad przebiegiem folikulogenezy i zapłodnienia
 • Określenie koncentracji hormonów tarczycy i cholesterolu w płynie pęcherzykowym i ocena ich wzajemnych zależności pracach nad przebiegiem folikulogenezy i zapłodnienia
 • Hodowle komórkowe i tkankowe w aspekcie wykorzystania w pracach nad przebiegiem procesów rozrodczych
 • Relacje między stężeniem testosteronu we krwi samców norek a ich popędem płciowym w okresie krycia
 • Wpływ zmian integralności strukturalnej i funkcjonalnej plemników w procesach konserwacji nasienia
 • Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na właściwości biologiczne nasienia samców zwierząt gospodarskich

  Prace inżynierskie – BIOTECHNOLOGIA

 • Analiza przyczyn niepłodności u ludzi i możliwości ich leczenia
 • Specyfika regulacji rozrodu u suk i kotek
 • Różnorodność mechanizmów implantacyjnych u wybranych gatunków zwierząt
 • Znaczenie i osiągnięcia w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego na przykładnie wybranego gatunku zwierząt
 • Znaczenie i osiągnięcia w zakresie klonowania zarodkowego (aspekt praktyczny, etyczny)
 • Kriogenika w przemyśle spożywczym
 • Zastosowanie niskich temperatur do konserwacji krwi pępowinowej w aspekcie jej wykorzystania do pozyskiwania komórek macierzystych
 • Bioetyczne i prawne aspekty zastosowania procedur manipulacji na gametach i zarodkach
 • Biologiczne aspekty rozrodu wybranych gatunków kręgowców
 • Molekularne mechanizmy interakcji plemnika z oocytem u kręgowców
 • Zastosowanie wybranych metod diagnostyki seminologicznej w monitorowaniu procesów rozrodczych
 • Wykorzystanie metod in vitro w badaniu mutagennych i kancerogennych właściwości zwiazków chemicznych.
 • Czynniki wpływające na procesy biodegracjne trwałych zanieczyszczeń organicznych w glebie.
 • Rodzaje biotestów stosowanych w ocenie toksyczności próbek środowiskowych.

  Prace inżynierskie – BIOINFORMATYKA

 • Zastosowanie komputerowo wspomaganej analizy jakości nasienia w ocenie właściwości biologicznych plemników i płodności samców