Informacje o Jednostce

Zespół pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne i prace badawcze z zakresu drobiarstwa funkcjonuje w Uczelni od czasów jej powstania, choć jego liczebność a także struktura organizacyjna w poszczególnych etapach rozwoju były różne. Powstanie Jednostki wiąże się ściśle z osobą Pani prof. Grażyny Znanieckiej, która po kilkuletnim okresie pracy w naszej Uczelni przeniosła się do Warszawy. Od 1958 roku z drobiarstwem łączy się nazwisko prof. zw. dr hab. Lidii Uziębło. Po odejściu Pani Profesor na emeryturę w roku 1993 kierownictwo Katedry objęła prof. dr hab. Alicja Dańczak, sprawując je do końca sierpnia 2010r.

 

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje trzy kierunki studiów. Pracownicy Jednostki prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno I jak i II stopnia m.in. z zakresu hodowli i chowu drobiu, utrzymania ptaków w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych oraz ochrony przyrody, chowu ptaków ozdobnych i hodowli kotów na kierunku zootechnika, biotechnologii w hodowli zwierząt na kierunku biotechnologia, ornitologii na kierunku biologia. Od 2005r. w ramach Katedry funkcjonuje Studenckie Koło Miłośników Ptaków, ponadto zorganizowano fermy doświadczalne przepiórek oraz emu a także zagrodę pokazową ptactwa ozdobnego, które stały się bazą dydaktyczną i zapleczem badawczym Jednostki.

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

Prowadzone w Jednostce długoletnie badania żywieniowe umożliwiły ocenę możliwości zastosowania w mieszankach dla drobiu niekonwencjonalnych surowców, takich jak rzepak, pszenżyto, odpady przemysłu drobiarskiego, kryl antarktyczny, owies nagi a ostatnio oligosacharydy wyizolowane z nasion łubinu i grochu jak również biopleksy składników mineralnych. Wyniki tych eksperymentów określających w jakich ilościach komponenty te mogą być stosowane, pozwoliły na opracowanie założeń dla producentów pasz i drobiu, uzyskano także informację dotyczącą ich wpływu na wartość odżywczą jaj i jakość mięsa.

Znaczące w historii Katedry są badania na bazie jaj emu importowanych w roku 1996 z Kanady. Przeprowadzono wieloletni cykl obserwacji dotyczący oceny zdolności adaptacyjnych tych ptaków do warunków Pomorza Zachodniego, na realizację którego pozyskano fundusze z MNiSW. W ramach tych badań opracowano receptury paszowe dla młodzieży i stad reprodukcyjnych emu w oparciu o komponenty pochodzenia krajowego i wydano instrukcję dotyczącą zasad utrzymania stad hodowlanych tych ptaków.

Badania z zakresu embriologii dotyczyły głównie śledzenia przebiegu embriogenezy i zmierzały do doskonalenia techniki lęgów emu i strusi rzutującej na opłacalność tej dziedziny. Szczególny charakter mają badania dotyczące ultrastruktury skorupy ocenianej metodą mikroskopii elektronowej w aspekcie zmian zachodzących w jej budowie podczas embriogenezy i ich wpływu na przebieg i skuteczność wylęgu.

Ważnym problemem badawczym prowadzonym od wielu lat są badania związane z oceną jakości jaj różnych typów użytkowych kur, przepiórek, emu, strusi i nandu. Badania te koncentrują się na analizie cech fizycznych i chemicznych jaja oraz skorupy a także na ustalaniu związków między jakością jaj, jak również okresem użytkowania reprodukcyjnego ptaków, a wskaźnikami wylęgowości.

Pracownicy Katedry prezentowali wyniki swoich badań na trzech światowych kongresach, czterech konferencjach europejskich i kilkunastu międzynarodowych sympozjach organizowanych w kraju. W Katedrze zrealizowano cztery granty przyznane przez Komitet Badań Naukowych oraz przeprowadzono trzy wdrożenia będące wynikiem eksperymentów żywieniowych finansowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Poznaniu.

W czasie wieloletniej działalności Katedry czterech pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, pięciu stopień naukowy doktora habilitowanego, dziesięciu stopień naukowy doktora. W ostatnim czasie jeden pracownik prowadzi badania związane z przygotowaniem rozpraw habilitacyjnej, w realizacji są ponadto cztery prace doktorskie. W czasie 55 lat działalności dydaktycznej z zakresu nauk zootechnicznych i biologicznych prace dyplomowe zrealizowało ponad 180 magistrów i 18 inżynierów.

Danuta Szczerbińska