Dla Absolwentów

Zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zaświadczenie do ZUS. 

Dla absolwentów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola, wpisując odpowiednie dane zgodne ze stanem faktycznym. Podanie proszę podpisać oraz podać telefon i adres, aby można było wysłać wystawione zaświadczenie. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane telefonicznie, przed wystawieniem zaświadczenia. Proszę załączyć kserokopie odpowiednich stron indeksu i kserokopie dyplomu oraz okazać się dowodem osobistym w przypadku odbioru w/w zaświadczenia. Nie wypełnione pola-wiersze, przedłużą czas wystawienia zaświadczenia. Proszę w miarę możliwości czytelnie wypełnić n/w podanie. Poniższe zaświadczenie wystawia Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (71-270 Szczecin ul. Klemensa Janickiego 32). Otrzymane zaświadczenie proszę dostarczyć do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej: druk o  zaświadczenie do ZUS z ZUT

Karta przebiegu studiów - wzór do przygotowania przez studenta lub absolwenta (wypis z indeksu)

Proszę przygotować wypis zgodnie z indeksem i przesłać do Dziekanatu Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie.71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 32. Wypis proszę przesłać również e-mailem na adres: grazyna.wincza@zut.edu.pl w formie dokumentu tekstowego word - doc. Wzór karty przebiegu studiów jest dostępny poniżej w formie doc. i pdf. W druku można zwiększyć ilość wierszy lub utworzyć dodatkowy semestr studiów.  Do podania o potwierdzenie karty przebiegu studiów proszę dołączyć: indeks i kserokopie dyplomu (magisterskiego lub inżynierskiego). Powyższy dokument podpisuje Pan Dziekan.

Tablo Absolwentów