Konferencja WPSA

Program Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego WPSA PB_Kołobrzeg 12-14.09.2012r

Program

Środa/Wednesday (12.09.2012r.)

11.00-14.00 Rejestracja uczestników/ Registration of participants

13.00-14.00 Obiad/ Lunch

SESJA PLENARNA (sala „Monsun”,6 piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Monsun”, 6th floor)

14.15-14.30 Otwarcie Sympozjum/ Ceremony of Opening

14.30-15.00 J. Zentek, Mycotoxins in poultry – a  hidden risk, Mikotoksyny u  drobiu-ukryte ryzyko

15.00-15.30 Z. Zduńczyk, J. Jankowski, Prozdrowotna modyfikacja produktów drobiowych: możliwości i  ograniczenia, Functional modification of poultry products: needs, possibilities and limitations

15.30-15.45 J. Jankowski, A. Rutkowski, Aktualne problemy polskiego drobiarstwa, Current problems of the Polish poultry production

15.45-16.00 P. Kędzia, Fitogenne dodatki paszowe jako skuteczne stymulatory wzrostu dla drobiu, Fitogenic feed additives as effective growth promoters for poultry

16.00-16.15 Przerwa kawowa/ Coffee break

KONKURS MŁODYCH BADACZY O  NAGRODĘ IM. J. BĘDKOWSKIEGO/YOUNG SCIENTISTS COMPETITION NAME J. BĘDKOWSKI

Moderatorzy/moderators dr Anna Schwarz, prof. dr hab. Stanisław Wężyk

16.15- 16.30 A. Dankowiakowska, A. Sobolewska, J. Bogucka,K. Walasik, G. Elminowska-Wenda, I. Kozłowska, M. Bednarczyk, Zróżnicowanie grubości włókien mięśniowych kurcząt 1-dniowych stymulowanych temperaturą podczas inkubacji, Differentiation of muscle fibers thickness one-day-old chickens stimulated by temperature during incubation

16.30-16.45 M. Hejdysz, D. Józefiak, Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych, The effect of different dietary plant oils on broiler chicken perfromance

16.45-17.00 B. Kierończyk, D. Józefiak, Wpływ dodatku nizyny na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych, The effect of nisin on broiler chicken performance

17.00-17.15 P. Konieczka, E. Kostyra, F. Świderski, J. Czerwiński, S. Smulikowska, Jakość sensoryczna mięsa kurcząt brojlerów żywionych dietami zawierającymi nasiona rzepaku, lnu i  olej rybi, Sensory characteristics of meat from broiler chickens fed diets containing rapeseed, linseed and fish oil

17.15-17.30 I. Kozłowska, A. Swoińska, A. Sławińska, M. Siwek, Analiza in silico genów kandydujących związanych ze specyficzną odpowiedzią immunologiczną na KLH u  kur, In silico analysis of candidate genes associated with specific immune response to KLH in chicken

17.30-17.45 S. Mucha, M. Lisowski, B. Grajewski, E. Gornowicz,J. Radziszewska, T. Szwaczkowski, Zmienność genetyczna wybranych loci mikrosatelitarnych chromosomu I  kaczek z  populacji rodzicielskich i  mieszańców, Genetic variability of some microsatellite loci on chromosome I  in ducks of parental and crossbreed populations

17.45-18.00 S. Orczewska-Dudek, M.P. Pietras, Jakość mięsa kurcząt rzeźnych otrzymujących w  diecie olej oraz makuch z  lnianki siewnej (Camelina sativa), Meat quality of broiler chickens receiving oil and the meal from Camelina sativa in their diet

18.00-18.15 M. Rawski, D. Józefiak, Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego i  infekcji Clostridium perfringens na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych, The effect of dietary fat type and Clostridium perfringens challenge on broiler chicken performance

18.15-18.30 J. Zawadzka, E. Łukaszewicz, Wpływ dodatku przeciwutleniaczy do rozcieńczalnika na jakość nasienia kaczorów przechowywanego in vitro w  temperaturze 4°C, Effect of antioxidants added to semen extender on drake semen quality during in vitro storage at 4°C

18.30-18.45 J. Kucharska, Wpływ preinkubacji na wyniki lęgu jaj i wylęgu gąsiąt,Influence of pre-incubation on the results of breeding and hatching of goslings

18.45-19.00 Podsumowanie/ Summary

19.30 Kolacja grillowa/Grill dinner

Czwartek/ Thursday (13.09.2012r.)

SESJA PLENARNA (sala „Monsun”-6 piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Monsun”, 6th floor) BIOLOGICZNE PODSTAWY PRODUKCJI DROBIARSKIEJ/BIOLOGICAL BASES OF POULTRY PRODUCTION

Moderatorzy/ Moderators – prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

9.00-9.30 M. Bednarczyk, Stymulacja in ovo mikrobiomu kury w  świetle aktualnych badań, In ovo stimulation of chicken microbiom - in the light of current research

9.30-9.40 K. Andres, E. Kapkowska, J. Pokorska, Analiza molekularna konsekwencji zmian demograficznych w  populacji gęsi zatorskiej, Molecular analysis of the consequences of demographic changes in Zatorska geese population

9.40-9.50 J. Gruszczyńska, E. Michalska, Zmienność genetyczna doświadczalnej populacji Coturnix japonica w  warunkach selekcji kierunkowej, Genetic variability of experimental population of Coturnix japonica in directional selection

9.50-10.00 K. Andres, P. Antos E. Kapkowska, Zróżnicowanie genetyczne rodzimych kur czubatych i  karłowatych – wyniki wstępne, Genetic diversity of native crested and bantam chickens- preliminary results

10.00-10.10 A. Witkowski, K. Kasperek, K. Haruk, S. Knaga, S. Roszkowski,Zróżnicowanie niektórych cech pokrojowych w  stadzie pochodzących od utrzymywanych amatorsko kur czubatych, Variability of chosen phenotypic traits in a  flock originating after the amateur kept crested hens

10.10-10.20 M. Gumułka, I. Rozenboim, Wpływ sezonu i  długości dnia świetlnego na ekspresję mRNA dla genów VIP, GnRH-I, PRL, LHβ oraz stężenie hormonów związanych z  aktywnością płciową u  gęsiorów, The effect of season and day length duration on the VIP GnRH-I, PRL, LHβ mRNA gene expression and concentration of hormones associated with sexual activity in ganders

10.20-10.30 S. Knaga, A. Witkowski, S. Tavaniello, Wybrane cechy biochemiczne surowicy krwi przepiórek japońskich dwu pokoleń rodziny referencyjnej, Some blood serum biochemical traits in two generations of the Japanese quail reference population

10.30-10.40 E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha, E. Herbut,R. Muchacka, Wpływ wieku kur na masę narządów limfatycznych i  resorpcję woreczka żółtkowego piskląt,Effect of age of hens on weight of lymphoid organs and yolk sac resorption in chicks

10.40-10.50 M. Stępińska, E. Mróz, Czas magazynowania i  wiek niosek a  rozwój zarodków indyczych w  24 dobie inkubacji,Egg storage and age of laying hens and development of turkey embryos in 24 day of the incubation

10.50-11.00 G. Elminowska-Wenda, A. Sobolewska, M. Wiatrowski,A. Witkowski, Mikrostruktura mięśnia piersiowego przepiórek poddanych różnej presji selekcyjnej, Microstructure of the quail pectoral muscle subjected to differentselection pressure

11.00-11.10 M. Słowińska, E. Liszewska, A. Ciereszko, Inhibitory proteinaz serynowych krwi, białka jaja i  plazmy nasienia indora (Meleagris gallopavo), Serine proteinase inhibitors of blood,egg white and seminal plasma of turkey (Meleagris gallopavo)

11.10-11.20 M. Słowińska, G. J. Dietrich, E. Liszewska, K. Kozłowski, J. Jankowski, A. Ciereszko, Wpływ dializy na aktywność amidazową i ruchliwość przechowywanego nasienia indora (Meleagris gallopavo), Effects of dialysis on amidase activity and sperm motility of turkey (Meleagris gallopavo) semen during liquid storage

11.20-11.30 D.M. Ogah and M.M. Ari, Heritability and genetic correlations of laying characteristics and egg traits of Muscovy Duck

11.30-11.40 B. Grzegrzółka, K. Tarasiuk, K. Tryc, Wpływ selekcji kierunkowej na wylęgowość i  parametry wzrostu przepiórek japońskich, Effect of directional selection on hatchability and growth parameters of Japanese quails

11.40-12.00 Przerwa kawowa/Coffee break

SESJA PLENARNA (sala „Monsun”-6 piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Monsun”, 6th floor)

ŻYWIENIE DROBIU – POULTRY NUTRITION

Moderatorzy/Moderators prof. dr hab. Dorota Jamroz, prof. dr hab. Stefania Smulikowska

12.00- 12.15 K. Jankowiak, M. Serwański, Endoksynalaza bakteryjna-enzym na każdą paszę

12.15- 12.30 S. Kaczmarek, P. Kokociński, Nowoczesne zasady żywienia stad reprodukcyjnych kur mięsnych, Modern methods of feeding of reproductive meat-hen

12.30-12.40 M.K. Manangi, K.D. Christensen, P. Buttin, D.Parker, L. Franco, Gonzalez-Esquerra, S. Budnik, Effect of replacingdietary inorganic Zn, Cu and Mn by reduced mineral levels from 2HMTBA-metal chelates in broilers

12.40-12.50 M. K. Manangi, J. Richards, B. Wuelling,C.Atwell, P. Fisher, C.D. Knight, and M. Vazquez-Anon, S. Carter, S. Budnik, Feeding laying hens the diets with supplemental chelated trace minerals improves immune response, egg shell quality and tibia breaking strength

12.50-13.00 J. Badowski, H. Bielińska, K. Kłos, P. Biel, R. Sandecki, Wpływ żywienia paszą z  dodatkiem probiotyku na masę ciała 17 tygodniowych gęsi Białych Kołudzkich®, Effect of diet supplementation with probiotic on body weight of White Kołuda geese in 17th week of life

13.00-13.10 H. Bielińska, J.Badowski, R.Sandecki, K.Kłos, Wpływ modyfikowanego systemu żywienia na wskaźniki wartości rzeźnej gęsi owsianych Białych Kołudzkich®, Effect of modified nutrition system on indices of slaughter value of White Kołuda® oat geese

13.10-13.20 S. Kaczmarek, M. Wiąz, M. Hejdysz, A. Rutkowski, Negatywny wpływ Lupine angustifolius na strawność i  poziom AME diety w  badaniach na drobiu rzeźnym, Adverse effects of Lupine angustifolius on diet digestibility and AME level in chicken studies

13.20-13.30 T. Majewska, K. Kozłowski, D. Mikulski, Wpływ dodatku preparatu smakowo-zapachowego podawanego z  paszą na wyniki produkcyjne indyczek rzeźnych, The effect of a  flavor enhancer on the production performance of turkey-hens

13.30 -14.30 Obiad/ Lunch

SESJA PLENARNA (sala „Monsun”-6 piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Monsun”, 6th floor)

ŻYWIENIE DROBIU – POULTRY NUTRITION

Moderatorzy/Moderators: prof. dr Sakine Yalçın, prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk

14.30-14.40 S. Yalçın, H. Eser, A. Şahin, S. Yalçın and Ö.Eltan, Effects of dietary yeast autolysate and garlic powder on performance, egg traits and antibody production of layers

14.40-14.50 K. Żyła, R. Duliński, S. Świątkiewicz, Wpływ dodatku inozytolu oraz inozytolu uwalnianego z  paszy przez fitazy na parametry odchowu i  profil lipidowy krwi brojlerów, Effects of inositol and inositol liberated by phytases added to feeds on the performance and blood lipids in broilers

14.50-15.00 R. Mikuła, S. Kaczmarek, M. Kasprowicz-Potocka,P. Lubik, D. Józefiak, A. Rutkowski, Wartość pokarmowa aktualnie uprawianych nasion roślin strączkowych, The nutritive value of currently legume seed cultivations

15.00-15.10 M. Aamir Aslam, Rita A.H. Hoving-Bolink, Agnes A.C. DE Wit, Mari A. Smits, Ton G.G Groothuis and Henri Woelders, Decrease in body weight of laying hen due to feed restriction leads to a  female biased primary sex ratio

15.10-15.20 A. Jóźwik, E. Poławska, N. Strzałkowska , M. Łysek-Gładysińska, W. Grzybek, P. Lipińska, E. Wawrzkiewicz-Niedolaz, J.O. Horbańczuk, Wpływ poziomu witaminy E na aktywność enzymów lizosomowych w  wątrobie strusi, Influence of vitamin E levels on the activity of lysosomal enzymes in ostrich liver

15.20–15.30 K. Sartowska, A. Korwin-Kossakowska, M. Prokopiuk, G. Sender, G. Tomczyk, Wpływ GMO w  diecie przepiórek japońskich na zdrowotność ptaków oraz retencję transgenicznego DNA, The influence of GMO in Japanese quail diet on birds’ health status and retention of transgenic DNA in tissues

15.30-15.40 A. Czech, K. Ognik, M. Baran, Wpływ stosowania oleju sojowego i  lnianego oraz różnych form tokoferolu na profil lipidowy krwi i  tkanek indyczek rzeźnych, Effect of soybean oil and linseed oil and various forms of tocopherol on the lipids profile of blood and tissue of slaughter turkey hens

15.40-15.50 A. Gondek, J. Niemiec, Wpływ preparatu ziołowego Vilocym Z  na jakość jaj kur nieśnych ISA Brown, The effect of Vilocym Z  herbal complex on eggs quality of ISA Brown laying hens

15.50-16.00 İ. Onbaşılar, S. Yalçın, S. Yalçın, A. Şahin, E.S. Gebeş,Ö. Eltan, The effects of dietary modified dried vinasse (BroMass)on the performance and carcass traits in broilers

16.00-16.10 K. Ognik, A. Czech, M. Baran, Wpływ oleju sojowego i  lnianego oraz różnych form tokoferolu na profil oksydoredukcyjny tkanek indyczek, Effect of soybean oil and flax oil, and various forms of tocopherol on the redox profile in tissue of turkey hens

16.10-16.20 K. Połtowicz, J. Doktor, Wpływ ograniczonego żywienia na jakość mięsa kurcząt brojlerów, Effect of restricted feeding on broiler chicken meat quality

16.20-16.30 E. Poławska, P. Lipińska, D. Tolik, A. Jóźwik, N. Strzałkowska, M. Markiewicz-Kęszycka, J.O. Horbańczuk, Wpływ selenu organicznego i  nieorganicznego na profil kwasów tłuszczowych mięsa strusi, The influence of organic and inorganic selenium on fatty acid profile of ostrich meat

16.30-16.50 Przerwa kawowa/Coffee break

16.50-17.00 S. Yalçın, S. Yalçın, H. Eser and İ. Onbaşılar, The effects of dietary thyme on some egg traits and lipid oxidation of egg yolk in laying hens

17.00-17.10 A. Drażbo, J. Jankowski, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz, Wpływ poziomu witaminy E i  rodzaju tłuszczu paszowego w mieszance dla kur nieśnych na wybrane wskaźniki jakości jaj, The effect of vitamin E levels and dietary fat type in layer diets on selected egg quality attributes

17.10-17.20 J. Krawczyk, Z. Sokołowicz, Produkcyjność i wylęgowość kur rodzimych ras żywionych paszą zawierającą produkty

uboczne przemysłu spożywczego, Productivity and hatchability of native chicken breeds fed a  diet containing by-products of the food industry

17.20-17.30 A. Drażbo, M. Wróblewska, J. Jankowski, Z. Zduńczyk, Wpływ poziomu selenu i  witaminy E w  dietach dla kur niosek na status antyoksydacyjny organizmu i  żółtek jaj, The effect of dietary selenium and vitamin e levels on the antioxidant status of laying hens and egg yolk

17.30-17.40 M. Sulik, D. Szczerbińska, M. Ligocki,K.Romaniszyn, Wpływ diety z  udziałem czarnuszki siewnej (Nigella sativa) na profil kwasów tłuszczowych jaj przepiórczych, Effect of the diet with black cumin seeds on the fatty acid profile of quail eggs

17.40-17.50 B. Pyka, Z. Tarasewicz, E. Kopczyńska, K.Romaniszyn, M. Aniśko, Wpływ żywienia dietą z  dodatkiem wytłoków rzepakowych na jakość jaj przepiórczych, Effect of the feeding with rapeseed cake-supplemented diet on quail egg quality

17.50-18.00 E. Kopczyńska, D. Szczerbińska, B. Pyka, K. Romaniszyn, A. Sammel, Wpływ diety zawierającej amarantus na wyniki reprodukcji przepiórek, Effect of the diet containing amaranth on quail reproduction results

18.00-18.10 I. Skomorucha, E. Sosnówka-Czajka, E. Herbut, Wpływ dodatku ekstraktów z  ziół do wody na wybrane parametry biochemiczne krwi kurcząt brojlerów, Effect of adding herb extracts to water on some blood biochemical parameters of broiler chickens

18.10-18.20 J. Czerwiński, M. Bogacki, B.M. Jalali, P.Konieczka, S. Smulikowska, Wpływ genetycznie modyfikowanej śruty sojowej i  kukurydzy na populację leukocytów we krwi kurcząt, Influence of genetically modified soybean meal and maize on leukocyte population in broiler chickens blood

18.20-18.30 P. Lubik, A. Rutkowski, Próba naturalnego odchowu piskląt zeberki australijskiej na pokarmach niskobiałkowych pozbawionych białka zwierzęcego, The attempting of Australian Zebra Finch natural chicks rearing at low protein feed deprived of animal protein

18.30-18.40 M. Skiba, S. Opaliński, M. Ingvortova, K. Pejchova, Wpływ drożdży jodowych i selenowych na profil kwasów tłuszczowych jaj przepiórek japońskich, Influence of iodine and selenium yeasts on fatty acids profile in Japanese quail eggs

18.40–18.50 Z. Kamran, M. A. Mirza, S. Ahmad and H. A. Samad, Growth performance and carcass characteristics of broiler chickens fed mannan oligosaccharides as alternatives to antibiotics from one to thirty-five days of age

18.50-19.00 S. Ahmad, Ahsan-ul-Haq, M. Yousaf, Z. Kamran and Atta-ur-Raman, Effect of linseed oil and vitamin a  on egg-yolk fatty acids and immune response of laying hens in hot climate

20.00 Uroczysta kolacja / Gala dinner

Czwartek/Thursday (13.09.2012r.)

SESJA PLENARNA (sala „Samum”- 5 - piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Samum”, 5th floor)JAKOŚĆ PRODUKTÓW DROBIARSKICH-QUALITY OF POULTRY PRODUCTS

Moderatorzy/moderators : prof. dr hab. Wiesław Kopeć, prof. dr hab. Jan Niemiec

14.30- 15.00 J. Kijowski, E. Kupińska, Paradygmat miopatii m.pectoralis minor kurcząt brojlerów, Paradigm of m. pectoralis minor myopathy in broiler chickens

15.00-15.30 D. Majewska, Bioktywność jaj, Bioactivity of eggs

15.30-15.40 M. Buzała, Wpływ płci na właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt brojlerów, Effect of sex on physicochemical properties of breast muscles from broiler chickens

15.40-15.50 E. Biazik, J. Towarek, A. Pudło, W. Kopeć, T. Skiba, Aktywność antyoksydacyjna hydrolizatów białek granuli żółtka jaja, Antioxidant activity of hydrolysates of egg yolk granules protein

15.50-16.00 J. Doktor, K. Połtowicz, Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa szybko i  wolno rosnących kurcząt rzeźnych, The influence of pre-slaughter handling on stress indicators and meat quality of fast- and slow-growing chickens

16.00-16.10 G. Haraf, J. Wołoszyn, A. Okruszek, A. Orkusz,M. Wereńska, J. Książkiewicz, Skład chemiczny i  cechy sensoryczne pieczonych mięśni 17 – tygodniowych gęsi ze stad zachowawczych, Chemical composition and sensory traits of roasted muscles of 17-week-old geese from conservative flocks

16.10-16.20 J. Kijowski, E. Kupińska, Charakterystyka jakościowa mięśni piersiowych z  objawami DPM u  kurcząt brojlerów, The quality characteristics of pectoral muscles with DPM symptoms in broiler chickens

16.20-16.30 M. Łukasiewicz, N. Mroczek-Sosnowska, M. Michalczuk, J. Niemiec, D. Pietrzak, Wpływ kokcydiostatyków na wyniki analizy rzeźnej oraz jakość mięsa kurcząt szybko rosnących Hubbard Flex, Effect of coccidiostats on results of slaughter analysis and quality of meat of fast-growing Hubbard Flex chickens

16.30-16.50 Przerwa kawowa/Coffee break

16.50-17.00 M. Korzeniowska, M. Antinori, W. Kopeć, M. Oziembłowski, Jakość pasztetu drobiowego wytworzonego z hydrolizatem białek jaja jako zamiennika białek sojowych, Quality of poultry meat pâté formulated with egg white hydrolyzate as a  soy protein replacer

17.00-17.10 D. Murawska, K. Kozłowski, D. Michalik, Wiek i  płeć jako czynniki wpływające na rozmieszczenie składników tkankowych w  poszczególnych częściach tuszek indyków, The effect of age and sex on the distribution of tissue components in turkey carcasses

17.10-17.20 E.E.Onbaşılar, E.Erdem, Ö.Poyraz and S.Yalçın, Effects of hen production cycle and egg weight on egg traits of Pekin ducks

17.20–17.30 A.Orkusz, J.Wołoszyn, G.Haraf, A.Okruszek, M. Wereńska, Charakterystyka barwy mięśni piersiowych gęsi pakowanych w  atmosferze ochronnej, The characteristic of the breast muscles colour from geese packed in the protective atmosphere

17.30.-17.40 A.Pudło, A.Pluta, W.Kopeć, E.Biazik, T.Skiba, Oczyszczanie plazmy żółtka z  lipoproteidów z  wykorzystaniem

hydrokoloidów, Egg yolk plasma purification from lipoproteins using hydrocolloids

17.40-17.50 T.Skiba, K.Bączkowski, W.Kopeć, A.Pudło, E.Biazik, Ł.Bobak, Właściwości emulgujące frakcji uzyskanych po rozdziale granuli żółtka, Emulsifying properties of fractions obtained after yolk granules further separation

17.50-18.00 T.Szablewski, K.Stuper-Szablewska, R.Cegielska-Radziejewska, E. Gornowicz, Profil kwasów fenolowych w  jajach kurzych, Phenolic acids profile compounds in hen eggs

18.00-18.10 A. Wilkanowska, Porównanie jakości jaj kaczek Pekin P44 i P55, Comparison of egg quality between P44 and P55 Pekin ducks

18.10-18.20 L.Lewko, E. Gornowicz, Kształtowanie się aktywności enzymatycznej lizozymu w  zależności od wieku kur,The enzymatic activity of lysozyme depending on the age of hens

18.20-18.30 S. Nowaczewski, T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, H. Kontecka, Zależność między parametrami barwy skorupy a  jej jakością i  cechami budowy jaj bażantów, Relationship between egg morphometry, eggshell quality and its colour parameters in ring-neck pheasants

18.30-18.40 S. Nowaczewski, T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, H. Kontecka, System utrzymania bażantów i  barwa skorupy a  podstawowy skład chemiczny jaj, Housing system and eggshell colour vs. egg chemical composition of pheasant eggs

18.40-18.50 J. Batkowska, A. Brodacki, M. Łukaszewicz, Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych w  jajach w zależności od genotypu niosek, The chemical composition and fatty acids profile in eggs depending on layers genotype

18.50-19.00 S.S. Yalçın, E. Köksal, G. Pekcan, S. Yalçın, B. Tezel, S. Özbaş, Egg consumption of children aged 12-23 months in Turkey

20.00 Uroczysta kolacja / Gala dinner

Piątek/Friday (14.09.2012r.)

SESJA PLENARNA (sala „Monsun”-6 piętro)/PLENARY SESSION (Plenary hall „Monsun”, 6th floor)

UŻYTKOWANIE, ŚRODOWISKO I  PROFILAKTYKA WETERYNARYJNA/UTILIZATION, ENVIRONMENT AND VETERINARY PREVENTION

Moderatorzy/Moderators, dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

9.30-10.00 T. Majewska, Indyki to arystokracja wśród drobiu, Turkeys:the aristocrats among poultry

10.00-10.10 E. Gornowicz, K. Węglarzy, M. Bereza, Kształtowanie się kosztów ekologicznej produkcji drobiarskiej, Trends in the costs of organic poultry production

10.10-10.20 A. Schwarz, M. de Gussem, T. Dugardin, R. Renard,

N. Vandenbussche and K. Van Mullem, Comparison of efficacy of tylvalosin and amoxicillin in treatment of bacterial enteritis in broiler chickens

10.20-10.30 A. Schwarz, M. de Gussem, K. Van Mullem, C. Popp, H. Windhaus, P. Wijnen, D. Klosterhalfen, S. Göken and M. Marien, In vitro susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheale strains isolated from turkeys in Germany and the Netherlands

10.30-10.40 K. Kłos, H. Bielińska, J. Badowski, R. Sandecki, Zależność między liczbą zniesionych jaj a  ich masą u  gęsi Białych Kołudzkich®, Relation between number of laid eggs and their weight in White Kołuda® geese

10.40-10.50 J. Batkowska, A. Brodacki, G. Tomczyk, Zdrowotność oraz status immunologiczny kur pochodzących po zielononóżce kuropatwianej, Health and immunological status of Greenleg Patridge hybrid hens

10.50-11.00 K. Stuper-Szablewska, J. Perkowski, Profile związków lotnych występujących w  kurniku, Profiles of volatile compounds in the hen house

11.00-11.10 K. Stuper-Szablewska, T. Szablewski, J. Kijowski, J. Perkowski, Zróżnicowanie poziomu zanieczyszczenia kurnika grzybami mikroskopowymi oraz ich metabolitami w  zależności od systemu utrzymania niosek, Contamination of microscopic fungi and they metabolites poultry house depending on the type of laying hens management system

11.10-11.20 R. Jędryczko, P. Bugajak, Zakażenia bakteryjne indyków w  różnych fazach tuczu, Bacterial infections of turkey in different fattening periods

11.20-11.30 A. Schwarz, M. de Gussem, K. Van Mullem, H. Van Meirhaeghe, J.R. Perez, M. Dardi and N. Vandenbussche, Zootechnical and economical evaluation of the use of a live coccidial vaccine in broiler chickens

11.30-11.40 P. Marek, J. Sobczak, Efekty zastosowania prośrodowiskowej wentylacji w kurniku z alternatywnym systemem chowu kur, Effects of applying the proenvironmental ventilation in the henhouse with the alternative system of the breeding of hens

11.40-11.50 M. Szymańska-Czerwińska, K. Niemczuk, Występowanie przeciwciał anty-Chlamydophila sp. w  wybranej populacji gołębi w  Polsce, Prevalence anti-Chlamydophila psittaci antibodies in selected population of Polish pigeons

11.50-12.00 Ż. Zdanowska-Sąsiadek, A. Wnuk, J. Niemiec, M. Michalczuk,Wpływ systemu utrzymania na skład mikroflory jelit kurcząt wolno rosnących, Influence of a  rearing system on the composition of intestinal microflora of slow growing chicks

12.00-12.10 A. Arczewska-Włosek, S. Świątkiewicz, Skuteczność ekstraktów ziołowych i  chitozanu w  warunkach naturalnej ekspozycji kurcząt na kokcydia, The effectiveness of the herbal extracts and chitosan under conditions of the natural exposure of chickens to coccidia

12.10-12.20 T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, R. Cegielska-Radziejewska, E. Gornowicz, Ocena występowania grzybów mikroskopowych w  treści jaj niosek utrzymywanych w  warunkach ekologicznych, Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens kept in organic conditions

12.20-12.45 Podsumowanie i  zakończenie obrad/Recapitulation and closing of the Symposium

12.45-13.30 Obiad/ Lunch