Informacje bieżące

KOLEJNA AKREDYTACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM 01.07.2022 08:00

Uprzejmie informuję, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę (nr 381/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku) w sprawie oceny programowej kierunku kynologia prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i wydało ocenę POZYTYWNĄ. Następna ocena programowa kierunku kynologia powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028. 

Kieruję słowa podziękowania do członków zespołu przygotowującego raport samooceny i koordynatora wizytacji, Rady Programowej kierunku kynologia, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, hospitowanych nauczycieli, osób przygotowujących filmy/transmisję bazy dydaktycznej i biblioteki, nauczycieli, studentów, interesariuszy zewnętrznych za zaangażowanie i rzetelne przygotowanie się do oceny kierunku. 

 

To wielki sukces społeczności wydziałowej. Nie oznacza on jednak, że doskonalenie jakości kształcenia zakończyło się. W dalszym ciągu, nieustannie jako Zespół, dążyć musimy do udoskonalania procesu kształcenia we wszystkich jego obszarach i na wszystkich realizowanych kierunkach studiów.   

 

GRATULUJĘ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT