Proponowane tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych na kierunku biotechnologia

 

Inżynierskich: 

 • ACRS-PCR jako metoda identyfikacji polimorfizmu SNP
 • Analiza genetyczna wybranych chorób  ludzi i zwierząt
 • Analiza molekularna zafałszowań żywności
 • Genetyczne mechanizmy odporności
 • Genetyczne podłoże schorzeń warunkowanych poligenicznie
 • Izolacja oraz porównanie jakości DNA pochodzącego z różnych źródeł
 • Metaanaliza wybranej choroby uwarunkowanej genetycznie
 • Metody określania polimorfizmu DNA
 • Opracowanie wytycznych tetra-primer ARMS-PCR do analizy polimorfizmu w wybranym genie
 • Optymalizacja określonej metody genetycznej w celu uzyskania amplikonu wybranego genu
 • Porównanie czułości różnych testów molekularnych
 • Projektowanie testu molekularnego do identyfikacji mutacji punktowych
 • Projektowanie testu molekularnego pozwalającego na identyfikację choroby uwarunkowanej genetycznie
 • Poszukiwanie polimorfizmów genów wpływających na cechy użytkowe zwierząt
 • Zastosowanie osiągnięć genetyki molekularnej u ludzi i zwierząt

Magisterskich: 

 • Analizy molekularne z wykorzystaniem DNA mitochondrialnego
 • Analiza polimorfizmu DNA w odniesieniu do jakości cech tusz wieprzowych
 • Analiza polimorfizmu genetycznego w odniesieniu do cech użytkowych i funkcjonalnych bydła
 • Analiza polimorfizmu genetycznego w aspekcie możliwości doskonalenia bydła mięsnego
 • Analiza wybranego genu w odniesieniu do cech użytkowości bydła mięsnego
 • Analiza wybranego genu w odniesieniu do cech funkcjonalnych bydła mlecznego
 • Analiza wybranego genu w odniesieniu do cech użytkowości mlecznej bydła
 • Analiza zafałszowań żywności pochodzenia zwierzęcego z użyciem technik opartych na PCR
 • Analiza źródeł zmienności osobniczej w odniesieniu do cech poligenicznych
 • Doskonalenie genetyczne bydła mlecznego
 • Efekty genów zaangażowanych w procesy odporności na infekcje
 • Polimorfizm genetyczny a użytkowość rozrodcza loch

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku zootechnika

 

Inżynierskich: 

 • Izolacja oraz porównanie jakości DNA pochodzącego z różnych źródeł
 • Porównanie czułości różnych testów molekularnych
 • Metody określania polimorfizmu DNA
 • Optymalizacja określonej metody genetycznej w celu uzyskania amplikonu wybranego genu
 • Projektowanie testu molekularnego do identyfikacji mutacji punktowych
 • Analiza molekularna zafałszowań żywności
 • Poszukiwanie polimorfizmów genów wpływających na cechy użytkowe zwierząt
 • Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami genów a cechami fenotypowymi
 • Genetyczne mechanizmy odporności
 • Genetyczne podłoże schorzeń warunkowanych poligenicznie
 • Analiza genetyczna wybranych chorób zwierząt 

  Magisterskich: 

 • Analiza zmienności DNA w odniesieniu do jakości cech tusz wieprzowych
 • Polimorfizm genów, których produkty białkowe mają wpływ na użytkowość rozrodczą loch
 • Wpływ wybranych genów na cechy użytkowe bydła mięsnego i mlecznego
 • Efekty genów zaangażowanych w procesy odporności na infekcje
 • Analiza źródeł zmienności osobniczej w odniesieniu do cech poligenicznych