Dr hab. Dorota Jankowiak, prof. ZUT

Dr hab. Dorota Jankowiak

Profesor nadzwyczajny

 91-449-6711

dorota.jankowiak@zut.edu.pl

 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu, profil biologiczno-chemiczny, 1973-1977
 • Magister inżynier, AR Szczecin,,Wydział Zootechniczny, promotor: prof. dr hab. Stanisław Baranow-Baranowski, "Wpływ krótkotrwałego głodzenia na niektóre wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne krwi cieląt", 1982
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, promotor: prof. dr hab. Stanisław Baranow-Baranowski, "Wpływ hipofizyny i octanu dezoksykortykosteronu na czynność nerek u cieląt w okresie neonatalnym", 1986
 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki, AR Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, „Wpływ krótkotrwałego stosowania spironolaktonu na zmiany wybranych wskaźników czynności nerek i wielkość przestrzeni wodnych u cieląt we wczesnym okresie postnatalnym”, 1999
 • Stanowisko Profesora AR, 2002 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki 
 • Polskie Towarzystwo Biologii Rozrodu 
 • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
 • Polskie Towarzystwo Fizjologiczne 
Dorobek naukowy
 • Oryginalne opublikowane prace twórcze - 40 
 • Skrypty – 3 
 • Prace przeglądowe – 3 
 • Doniesienia i komunikaty – 23 
 • Prace popularnonaukowe – 1 
 • Rozdziały w książkach – 1 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • KPGR Żagań, staż produkcyjny, 01.07.1987–31.12.1987 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Przedstawiciel młodych pracowników nauki w Radzie Wydziału, 1990-1999
 • Członek Rady Wydziału jako samodzielny pracownik nauki, od 1999
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki, Rozwoju Wydziału i Współpracy, 1990-1993
 • Członek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1994-1996
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 1993-1996 i 1999-2002
 • Członek Senackiej Rady Bibliotecznej, 1999-2002
 • Członek Wydziałowej Komisji Kadrowej, 2001-2002
 • Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Kadrowej, 2002-2003
 • Członek Senackiej Komisji ds. Informatyzacji i Wydawnictw, 2002-2005
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Akredytacji kierunku Biotechnologia, 2003-2004
 • Funkcja redaktora działu Folia Universitatis Agriculturale Stetinensis, ser. Zootechnica, 2002-2005
 • Członek Wydziałowej Komisji Historycznej i Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej ds. Doktorantów, od 2005
 • Członek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, 2000-2003
 • Skarbnik Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 • Członek Komitetu organizacyjnego i Kolegium Redakcyjnego Konferencji Naukowych nt. „Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich” Szczecin-Barzkowice 2001 i 2003
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II spotkania Katedr i Zakładów Fizjologii Zwierząt
 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej Doktorantów, od 2006
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • CPBP 05. 06. 4.1.A-10 - Mechanizmy adaptacji neonatalnej (1986-1990), wykonawca
 • CPBR 10.17. 4. 1. 9 - Mineralne żywienie bydła, a jego produkcyjność w chowie wielkostadnym (1986-1990), wykonawca
 • KBN, nr. 2P06D 036 26 - Wybrane wskaźniki czynności nerek kóz w ciąży pojedynczej i bliźniaczej (2004-2005), kierownik projektu
Kursy i umiejętności
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
 • Kurs doskonalenia znajomości języka francuskiego w Centre de Linguistique Appliguee de l’Universite de Franche Comte de Besancon, 01.09.1990–30.09.1990


Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda JM Rektora (IIIst naukowa), 1987
 • Medal „Amicus Scientaie et Veritatis” Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 1990
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2002
 • Nagroda JM Rektora (IIst naukowa), 2002


Organizator konferencji naukowych
 • Członek Komitetu organizacyjnego i Kolegium Redakcyjnego Konferencji Naukowych nt. „fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich” Szczecin-Barzkowice 2001 i 2003
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II spotkania Katedr i Zakładów Fizjologii Zwierząt


Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Katarzyna Michałek: "Wybrane wskaźniki czynności nerek u kóz w ciązy pojedynczej i bliźniaczej", 2006


Zainteresowania, hobby
 • religie i wyznania świata
 • sport
 • psychologia zwierząt


Znajomość języków obcych
 • język francuski
 • język rosyjski
 • język angielski (znajomość bierna)